Krajeński Park Krajobrazowy


Krajeński Park Krajobrazowy powstał w 1998 r. Jego siedziba mieści się w Więcborku.


3525
162

Park położony jest w centralnej części Pojezierza Krajeńskiego, na terenie 6 rolniczych gmin: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Mrocza, Sośno i Kęsowo. W sumie zajmuje powierzchnię 73 850 ha. Występują tu liczne, dobrze zachowane formy geomorfologiczne związane z glacjalnym cyklem rzeźbotwórczym, takie jak: ozy (największe nagromadzenia w województwie), drumliny, kemy, wzgórza morenowe i rynny jeziorne. Rzeźba terenu KPK jest bardzo zróżnicowana. Wzgórza morenowe osiągają znaczne wysokości (np. w okolicach Więcborka, Jastrzębca). W Parku znajduje się najwyżej położony punkt województwa kujawsko - pomorskiego (Czarna Góra w tzw. Górach Obkaskich - 189m npm).

Charakterystyczną cechą obszaru jest jego położenie na głównym wododziale Wisły - Odry. Park ma bogatą sieć hydrograficzną. Bierze stąd początek 12 rzek, i jest 80 zbiorników wodnych - jezior. 
Osnową, na której został utworzony Krajeński Park Krajobrazowy było pięć Obszarów Chronionego Krajobrazu, z których jeden - Obszar Chronionych Krajobrazów Ozów Wielkopolskich pozostał poza Parkiem, zaś pozostałe cztery objęto wyższą formą ochrony.

Jedną z głównych rzek Parku jest Orla, która bierze początek z rozległego, 634,45-hektarowego torfowiska "Messy". Jest to największa tego typu forma ochrony w województwie kujawsko-pomorskim. W dalszym biegu Orli leży kolejne duże torfowisko tzw. Łąki Mazurskie. Wiele dawnych bagien osuszono i zmieniono w łąki. Jednakże z uwagi na coraz częstsze porzucanie uprawy na tych terenach rozpoczyna się sukcesja wtórna i dochodzi do wtórnego zabagnienia, a w konsekwencji do powstania lasów olsowych. Lesistość obszaru wynosi około 26%. Wzgórza morenowe porastają lasy grądowe. Względnie zasobne siedliska tworzą dogodne warunki do wzrostu dębów, graba, buka, domieszkę stanowi lipa drobnolistna i klony (zespół buczyny pomorskiej). W obniżeniach częste są łęgi jesionowo- wiązowe. Za pomniki przyrody uznano około 700 obiektów, a za użytki ekologiczne około 800 obiektów. Wśród malowniczej mozaiki pól uprawnych są liczne jeziora, oczka śródpolne i cierniste zarośla. Pełnią one niezwykle ważną funkcję w zachowaniu równowagi ekosystemów rolniczych, przyczyniając się do wzrostu ilości i jakości plonów.

Specjalnej uwagi wymagałaby roślinność torfowisk. Należy przynajmniej zasygnalizować występowanie rosiczek, borówki bagiennej, modrzewnicy zwyczajnej, bagna zwyczajnego, turzycy bagiennej i żurawiny błotnej. Odrębną i ciekawą grupą roślin są porosty. Flora ich na Wysoczyźnie Krajeńskiej jest obfita, lecz słabo poznana.


Ogromne bogactwo siedlisk i zróżnicowany krajobraz to wymarzone środowisko życia wielu gatunków zwierząt. Spośród ssaków żyje tu m.in. bóbr europejski, wydra, sarny, jelenie i dziki. Z ptaków spotkamy bociana czarnego, rybołowa, żurawia - te ostatnie niekiedy w wielkich stadach.


Na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego istnieją cztery rezerwaty:

  • "Gaj Krajeński" - rezerwat leśny o powierzchni 10 ha. Ochroną objęto naturalny drzewostan dębowo - bukowy z typowym runem grądowym, w tym z wieloma gatunkami roślin chronionych. Utworzony został w 1965.
  • "Buczyna" - rezerwat leśny z drzewostanem bukowym o pow. 20,01 ha. Utworzony w 2000 roku.
  • "Dęby Krajeńskie" - rezerwat leśny, las gradowy z drzewostanem dębowo - bukowym o powierzchni 45,83 ha. Utworzony w 2000 roku.
  • "Lutowo" - bór bagienny o powierzchni 19,39 ha, rezerwat leśny, utworzony w 1963 roku.
  • "Jezioro Wielowickie" - rezerwat utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 17 z dnia 11.08.2005 r., jego powierzchnia wynosi 102,76 ha, rezerwat wodny, typ faunistyczny, podtyp - rezerwat ptaków.
 

Na dzień dzisiejszy na terenie KPK funkcjonują dwa punkty terenowe, dydaktyczne tj. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lutówku "Grzybek" i sala edukacyjna na terenie Szkółki Leśnej Runowo Młyn. Na ich wyposażeniu znajduje się 30 rowerów umożliwiających edukację ekologiczną w terenie.

 Aktywności powiązane z atrakcją: Zwiedzanie


Zobacz również

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.


W okolicy
Noclegi w okolicy

Promień km   

Artykuły dotyczące tej atrakcji:

Flower-loader
Trwa wyszukiwanie
[ zamknij ]

Logowanie

E-mail
Hasło
 
 

Zapomniane hasło | Rejestracja